VSAM Cà Phê Sáng 09.10.19 (" Làm Thế Nào Để Vào Viện Dưỡng Lão Khi Về Già ") P2
12:16 - 10/09/2019
https://www.youtube.com/watch?v=NN7ouN5W5lw